พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่
(1) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
(2) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(3) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
(4) ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์
(5) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
(6) ค่าทำคลอด

(7) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ
(8) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
(9) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(10) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(11) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(12) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกำหนด

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า