วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535


  • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  • มาตรา 3 ให้ยกเลิก
                (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484
                (2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495
                (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497

                (4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505
                (5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
               (6) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480
               (7) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
               (8) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น