อ่านเพิ่มเติม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. บทนำ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ----------------------------…

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เงินสงเคราะห์เพื่อกา…

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 -------------------------- มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญั…

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วย การจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537 -------------                 โดยที่กฎห…

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ----------------                 ด้วยกรมปร…

พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 “ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากก…

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ให้ยกเลิก                 (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484        …

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา