การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. บทนำ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
๒. กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑
    (๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
             (ก) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒]

        (ข) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
    (๒) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
        (ก) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
        (ข) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
        (ค) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
        (ง) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
        (จ) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
    (๓) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
    (๔) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
    (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๕๙ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
    (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
๓. กฎหมายที่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๓.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        ๓.๑.๑ การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
        ๓.๑.๒ การมอบอำนาจตามกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
                (ก) คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๓๒๐/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (ข) คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (ค) คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๑๘๕/๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (ง) คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
            (๒) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๐]
                (ก) คำสั่งกรมชลประทานที่ ช ๑๐๕๖/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเจ้าพนักงาน
                (ข) คำสั่งกรมชลประทานที่ ช ๑๕๓๑/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าพนักงาน
    ๓.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        ๓.๒.๑ การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
                (ก) ตัวอย่าง คำสั่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
        ๓.๒.๒ การแก้ไขหรือจัดให้มีระเบียบ
            (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
    ๓.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
        ๓.๓.๑ การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
                (ก) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๒
            (๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
        ๓.๓.๒ การมอบอำนาจตามกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
                (ก) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
            (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๖]
                (ก) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
                (ข) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม
                (ค) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิ่มเติม
            (๓) พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๓]
                (ก) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำหรับรักษาคลองตามพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
            (๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒]
                (ก) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๕๒
    ๓.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
        ๓.๔.๑ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
                (ก) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒
                (ข) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
        ๓.๔.๒ การมอบอำนาจตามกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
                (ก) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
                (ข) คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
                (ค) คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๒๕๔/๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
    ๓.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ๓.๕.๑ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช ๒๔๕๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๒]
                (ก) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓
        ๓.๕.๒ การมอบอำนาจตามกฎหมาย
            (๑) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๘]
                (ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
            (๒) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๒๕]
                (ก) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
    ๓.๖ กฎหมายเพิ่มเติม
            (๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๐]
            (๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า