วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. บทนำ การแก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
๒. กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑
    (๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]
             (ก) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒]