กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2013

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วย การจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537 -------------                 โดยที่กฎห…

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ----------------                 ด้วยกรมปร…

พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 “ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากก…

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ให้ยกเลิก                 (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484        …

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกจิกา…

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507

“หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้  “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาต…

หลักเกณฑ์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา